ชื่อดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันเดือนปีเกิด11 พฤศจิกายน พ.ศ.2489
อายุ78 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต