ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
วันเดือนปีเกิด24 มิถุนายน พ.ศ.2496
อายุ71 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต