ชื่อดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
วันเดือนปีเกิด28 กันยายน พ.ศ.2501
อายุ66 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต