ชื่อศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเดือนปีเกิด25 กรกฎาคม พ.ศ.2501
อายุ66 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบันตำแหน่งสำคัญในอดีต