ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเดือนปีเกิด24 มิถุนายน พ.ศ.2515
อายุ52 ปี
วุฒิการศึกษาสมาคมวิชาชีพไทย ปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต