ชื่อศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเดือนปีเกิด12 มีนาคม พ.ศ.2506
อายุ61 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต