ชื่อดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเดือนปีเกิด13 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ63 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตำแหน่งสำคัญในอดีต