ชื่อศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ผลงานวิจัยเด่น
ตำแหน่งสำคัญในอดีต