ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในประเทศ
โรงเรียนมีข้อตกลงกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนอย่างกว้างขวางระหว่างกัน จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย
ที่ชื่อโรงเรียน/สถาบันวันที่ลงนาม
1สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม8 ตุลาคม 2545
2โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย20 มีนาคม 2549
3โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษา จ.นครนายก20 กรกฎาคม 2549
4กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง24 กรกฎาคม 2549
5โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม7 สิงหาคม 2549
6โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี16 สิงหาคม 2549
7กลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ในการอุปถัมภ์ของบริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกรุงไทย 20 โรงเรียน16 สิงหาคม 2549
8กลุ่มโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 30 โรงเรียน30 พฤษภาคม 2550
9กลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)ในการ อุปถัมภ์ของบริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกรุงไทย 33 โรงเรียน10 เมษายน 2551
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 54/1/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 ได้มี มติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง การให้ความร่วมมือทางวิชาการเริ่มต้นจากการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหารกลุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จากนั้นจึงได้เชิญบุคลากรของ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มาทำความรู้จักกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในรูปแบบของการเยี่ยมชม การศึกษา ดูงาน และการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกคน ได้เข้าใจ ได้เห็นคุณค่าของการจัดการ ศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ทำให้การให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความเป็นระบบมากขึ้น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยแต่ละแห่ง ในปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ในขณะเดียวกัน สพฐ. ก็ได้จัดสรรงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนดังกล่าวด้วย
ในปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสพฐ. มีข้อตกลงร่วมกันให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ๆละ 1 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน โดยใช้เกณฑ์และเครื่องมือในการคัดเลือกเช่นเดียวกันกับของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมถึงตกลงให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มนี้
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7396333 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready